Legalizacja

Legalizujemy prawie wszystkie butle, zbiorniki oraz agregaty i każde urządzenia ciśnieniowe które zostaną dopuszczone przez urzędnika UDT. Legalizacja odbywa się na specjalnie przygotowanym stanowisku do przeprowadzania badań i prób wysokociśnieniowych. Badania są przeprowadzane pod nadzorem Inspektora UDT do każdego badania jest możliwość otrzymania protokołu wykonania badania z datą następnej legalizacji oraz przy takich urządzeniach jak agregatach wydania decyzji zezwalającej na eksploatację w postaci naklejki informującej o dacie następnego badania okresowego. UDT(Urząd Dozoru Technicznego) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Sposób wykonywania poszczególnych czynności podczas badania okresowego oraz kryteria oceny stanu technicznego jest oparty na normach, odpowiednio do konstrukcji zbiornika. W przypadku zbiorników oznakowanych CE, uwzględnia się także wymagania instrukcji eksploatacji wytwórcy. Podczas badania stosowane są ww. następujące normy: PN-EN 1968 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu” PN-EN 1802 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium PN-EN 1803 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli spawanych do gazów ze stali węglowej” PN-EN – ISO 11623 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów wykonanych z kompozytów”.

info UWAGA: 
Butle, zbiorniki oraz agregaty i każde urządzenia ciśnieniowe podlegają okresowym badaniom technicznym, bez ważnego badania powyżej wymienione pojemniki i urządzenia nie powinny być napełniane!