Przeglądy hydrantów

Według obowiązujących przepisów pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych należy wykonywać przynajmniej raz w roku,
a raz na 5 lat przeprowadzić próbę ciśnieniową węży pożarniczych.

Po każdorazowej kontroli hydrantów wystawiamy odpowiedni protokół z badania, zawierający oznaczenie hydrantu i jego typ, opis, umiejscowienie, ciśnienie statyczne i dynamiczne, wydajność.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ma na celu doprowadzenie wody do miejsc powstania pożaru. Jest ona wyposażona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych umożliwiających podłączenie węża z zamykaną i regulowaną prądownicą i pobieranie wody do celów gaśniczych. Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są głównie do gaszenia pożarów będących w zarodku lub pierwszej fazie jego rozwoju. Skuteczność prowadzenia akcji ratowniczych przy użyciu urządzeń przeciwpożarowych, a do takich zalicza się hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, zależy głównie od ich parametrów hydraulicznych: ciśnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajności nominalnej.

Wymagania tych parametrów określają następujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719),
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym,
PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym,
PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych oraz wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1130).

Dla każdego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oblicza się indywidualnie, uwzględniając szerg czynników takich jak m.in.: usytuwanie obiektu i jego przeznaczenie, powierzchnię i gęstość obciążenia ogniowego.

 


UWAGA:
info Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie przeglądu oraz próby ciśnieniowej hydrantu i węży hydrantowych stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie utrudnić uzyskanie odszkodowania.